Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật theo Kỳ

Đây là chương trình kéo dài 24 tuần, cung cấp trải nghiệm hòa nhập hoàn toàn cùng các khóa tiếng Anh học thuật toàn thời gian.
Có hai lựa chọn: khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu (Intensive English) hoặc Tiếng Anh Siêu Chuyên Sâu (Super Intensive English).

Semester English Program
Semester English Program

Chương Trình Tiếng  Anh Học Thuật theo Năm Học

Đây là chương trình kéo dài 32 tuần, sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể trình độ tiếng Anh trong khi cung cấp rất nhiều trải nghiệm hòa nhập về văn hóa.
Có hai lựa chọn: khóa học Tiếng Anh Chuyên Sâu (Intensive English) hoặc Tiếng Anh Siêu Chuyên Sâu (Super Intensive English).

English Year Program
English Year Program