Homestay

 In Accommodations

Ở Tại Nhà Dân

Ở cùng nhà với một gia đình người Mỹ sẽ cho phép bạn thực hành các Kỹ Năng Tiếng Anh, đồng thời hòa nhập hoàn toàn vào nền văn hóa Mỹ.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search