Các học phí

Select location:

Các học phí

Select location:

talk-atlanta-000

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 145 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices for Courses in Atlanta

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 145 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 245 

14-26 weeks

 $ 225 

27-39 weeks

 $ 220 

40-52 weeks

 $ 215 

Prices per Week

1-4 weeks

 $ 385 

5-13 weeks

 $ 360 

14-26 weeks

 $ 335 

27-39 weeks

 $ 330 

40-52 weeks

 $ 325 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 245 

14-26 weeks

 $ 225 

27-39 weeks

 $ 220 

40-52 weeks

 $ 215 

Package price

10 lessons

 $ 600 

20 lessons

 $ 1,150 

50 lessons

 $ 2,700 

100 lessons

 $ 5,150 

200 lessons

 $ 9,750 

Prices per Week

2-4 weeks

N/A

5-13 weeks

$500

14-26 weeks

$490

27-39 weeks

$480

40-52 weeks

$465

Prices per Week

2-4 weeks

$530

5-13 weeks

$510

14-26 weeks

$500

27-39 weeks

$490

40-52 weeks

$475

Price per week
Only available at Boston, Fort Lauderdale & San Francisco schools

Package price

Only available at Boston & San Francisco schools

Package price

Only available at Fort Lauderdale school

Prices per Course

 $ 1,350 

Prices in US Dollars.

san_francisco_locations-bg

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 215 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 75 

Prices for Courses in San Francisco

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 215 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 75 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Prices per Week

1-4 weeks

 $ 385 

5-13 weeks

 $ 360 

14-26 weeks

 $ 335 

27-39 weeks

 $ 330 

40-52 weeks

 $ 325 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Package price

10 lessons

 $ 600 

20 lessons

 $ 1,150 

50 lessons

 $ 2,700 

100 lessons

 $ 5,150 

200 lessons

 $ 9,750 

Prices per Week

2-4 weeks

N/A

5-13 weeks

$500

14-26 weeks

$490

27-39 weeks

$480

40-52 weeks

$465

Prices per Week

2-4 weeks

$530

5-13 weeks

$510

14-26 weeks

$500

27-39 weeks

$490

40-52 weeks

$475

Price per week
Jul 03 – Jul 27 (Children Ages 8 – 12)
 $ 365 

Package price

2-Weeks, year-round
 $ 3,050 
3-Weeks, year-round
 $ 4,200 

Package price

Only available at Fort Lauderdale school

Prices per Course

 $ 1,350 

Prices in US Dollars.

miami-locations-bg

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 185 (Miami) 
 $ 185 (Fort Lauderdale) 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices for Courses in Miami

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 185 (Miami) 
 $ 185 (Fort Lauderdale) 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Prices per Week

1-4 weeks

 $ 385 

5-13 weeks

 $ 360 

14-26 weeks

 $ 335 

27-39 weeks

 $ 330 

40-52 weeks

 $ 325 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Package price

10 lessons

 $ 600 

20 lessons

 $ 1,150 

50 lessons

 $ 2,700 

100 lessons

 $ 5,150 

200 lessons

 $ 9,750 

Prices per Week

2-4 weeks

N/A

5-13 weeks

$500

14-26 weeks

$490

27-39 weeks

$480

40-52 weeks

$465

Prices per Week

2-4 weeks

$530

5-13 weeks

$510

14-26 weeks

$500

27-39 weeks

$490

40-52 weeks

$475

Price per week
Only available at Boston, Fort Lauderdale & San Francisco schools

Package price

Only available at Boston & San Francisco schools

Package price

Only available at Fort Lauderdale school

Prices per Course

 $ 1,350 

Prices in US Dollars.

talk-fort-lauderdale-000

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 115 (Fort Lauderdale) 
 $ 185 (Miami) 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices for Courses in Fort Lauderdale

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 115 (Fort Lauderdale) 
 $ 185 (Miami) 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Prices per Week

1-4 weeks

 $ 385 

5-13 weeks

 $ 360 

14-26 weeks

 $ 335 

27-39 weeks

 $ 330 

40-52 weeks

 $ 325 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Package price

10 lessons

 $ 600 

20 lessons

 $ 1,150 

50 lessons

 $ 2,700 

100 lessons

 $ 5,150 

200 lessons

 $ 9,750 

Prices per Week

2-4 weeks

N/A

5-13 weeks

$500

14-26 weeks

$490

27-39 weeks

$480

40-52 weeks

$465

Prices per Week

2-4 weeks

$530

5-13 weeks

$510

14-26 weeks

$500

27-39 weeks

$490

40-52 weeks

$475

Price per week
Jan 03 – Feb 10 / Jun 26 – Aug 03 (Children Ages 5 – 12)
 $ 340 / $ 365 

Package price

Only available at Boston & San Francisco schools

Package price

2-Weeks, year-round
 $ 3,150 
3-Weeks, year-round
 $ 4,550 

Prices per Course

 $ 1,350 

Prices in US Dollars.

TALK-Boston

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 155 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices for Courses in Boston

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 155 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 245 

14-26 weeks

 $ 225 

27-39 weeks

 $ 220 

40-52 weeks

 $ 215 

Prices per Week

1-4 weeks

 $ 385 

5-13 weeks

 $ 360 

14-26 weeks

 $ 335 

27-39 weeks

 $ 330 

40-52 weeks

 $ 325 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 245 

14-26 weeks

 $ 225 

27-39 weeks

 $ 220 

40-52 weeks

 $ 215 

Package price

10 lessons

 $ 600 

20 lessons

 $ 1,150 

50 lessons

 $ 2,700 

100 lessons

 $ 5,150 

200 lessons

 $ 9,750 

Prices per Week

2-4 weeks

N/A

5-13 weeks

$500

14-26 weeks

$490

27-39 weeks

$480

40-52 weeks

$465

Prices per Week

2-4 weeks

$530

5-13 weeks

$510

14-26 weeks

$500

27-39 weeks

$490

40-52 weeks

$475

Price per week
Jul 03 – Jul 27 (Children Ages 8 – 12)
 $ 365 

Package price

2-Weeks, between Jul 02 & 22
 $ 2,600 
3-Weeks, Jul 02 to 22
 $ 3,850 

Package price

Only available at Fort Lauderdale school

Prices per Course

 $ 1,350 

Prices in US Dollars.

TALK-Aventura

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 185 (Miami) 
 $ 115 (Fort Lauderdale) 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices for Courses in Aventura

Booking Fee:

 $ 150 

Accommodations Booking Fee:

 $ 75 

International Express Delivery:

 $ 75 

Student Insurance (per week):

 $ 25 

Airport Transfer (Meet & Greet)

 $ 185 (Miami) 
 $ 115 (Fort Lauderdale) 

Airport Transfer (additional passenger):

 $ 35 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Prices per Week

1-4 weeks

 $ 385 

5-13 weeks

 $ 360 

14-26 weeks

 $ 335 

27-39 weeks

 $ 330 

40-52 weeks

 $ 325 

Prices per Week

2-4 weeks

 $ 270 

5-13 weeks

 $ 190 

14-26 weeks

 $ 165 

27-39 weeks

 $ 150 

40-52 weeks

 $ 140 

Package price

10 lessons

 $ 600 

20 lessons

 $ 1,150 

50 lessons

 $ 2,700 

100 lessons

 $ 5,150 

200 lessons

 $ 9,750 

Prices per Week

2-4 weeks

N/A

5-13 weeks

$500

14-26 weeks

$490

27-39 weeks

$480

40-52 weeks

$465

Prices per Week

2-4 weeks

$530

5-13 weeks

$510

14-26 weeks

$500

27-39 weeks

$490

40-52 weeks

$475

Price per week
Only available at Boston, Fort Lauderdale & San Francisco schools

Package price

Only available at Boston & San Francisco schools

Package price

Only available at Fort Lauderdale school

Prices per Course

 $ 1,350 

Prices in US Dollars.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào hay lời nhận xét về trường, các chương trình đào tạo ngôn ngữ của TALK hoặc bạn cần thêm thông tin, hãy nhấn vào nút bên dưới để liên lạc ngay với chúng tôi!

Công nhận & Hiệp hội

Các trường Anh ngữ TALK được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và ACCET công nhận và là thành viên của TESOL, NAFSA, IELTS và ATD.

Trường Anh ngữ TALK là một phần của Tập đoàn Giáo dục TALK, cùng với UnistudyUSA, Trung tâm IELTS TALK, TALK Kids, Real World Translations và Brentwood.